Compassie voor de mens en passie voor het vak!

Privacy

Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren de privacy van de gebruikers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Definitie van persoonsgegevens

Onder persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds betreft dit gegevens die worden vastgelegd middels cookies.

Cookies binnen deze website

Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer opgeslagen wordt, om bezoekers van een site te identificeren. Ze kan informatie bevatten als datum en tijd van het bezoek, gebruikersnamen of door de bezoeker gekozen instellingen voor de betreffende website. Webbrowsers bieden de gebruiker de mogelijkheid om ondersteuning voor cookies geheel of gedeeltelijk uit te schakelen, vanwege bijvoorbeeld een behoefte aan privacy.

Stichting Maximaal Leven gebruikt alleen cookies voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Als u bezwaar heeft tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina’s van deze website geen toegang krijgt. We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt.

Wat doen wij met uw gegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ongewenst andere informatie toe te zenden of worden gebruikt voor andere doeleinden.
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van te voren meegedeeld. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon. De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of zolang als verplicht is conform wettelijke bewaartermijnen.

Verstrekking aan derden

Stichting Maximaal Leven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Stichting Maximaal Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Maximaal Leven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Maximaal Leven verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting Maximaal Leven via info@stichtingmaximaalleven.nl.

Informatie over ons privacy beleid

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@stichtingmaximaalleven.nl.